Kallelse till årsmöte 4 oktober

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte.

Datum: Tisdagen den 4 oktober 2016

Tid: Kl. 19.00 – 20.30

Plats: Enl. email

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning
 7. Godkännande av föreslagen dagordning
 8. Godkännande av föregående års protokoll
 9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 10. Föredragning av årsbokslut för det gångna året
 11. Föredragning avstyrelsens förslag till budget
 12. Föredragning av revisorernas revisionsberättelse
 13. Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Val av ledamöter till styrelsen
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning
 18. Fastställande av medlems- och årsavgifter
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Luxemburg 19 september 2016

Styrelsen i Svenska Skolföreningen önskar er välkomna!

Lisa Weber