Nästa lektion

Igår var sista lektionen innan Jul. Nästa lektion börjar den 11 januari 2017.

Svenska Skolföreningen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Höstdagen söndag 23 oktober

Välkomna till höstdagen söndag 23 oktober kl. 10.00-14.00 !

Plats: Se utskickat email!

Det är obligatorisk närvaro eftersom höstdagen ingår i undervisningen. Föräldrar och syskon är också välkomna. Vi bjuder alla närvarande på korv till lunch. Medtag dricka till lunchen, kläder för utomhuslek
och eventuellt regnkläder.

Meddela senast den 18 oktober hur många barn respektive vuxna ni blir från er familj till info@svenskaskolaniluxemburg.com

Verksamhetsberättelse 2015 – 2016

På uppdrag av styrelsen för Svenska Skolföreningen i Luxemburg avger undertecknad följande verksamhetsberättelse.

Vid ordinarie årsmöte tisdagen den 6 oktober 2015 valdes Lisa Weber (omval), Stephan Karlstedt (omval), Ulf Rörstrand (omval), Christel Bergqvist (omval) Kerstin Lindgren (nyval), Peter Lindmark (nyval) till styrelsemedlemmar.

Avgående styrelsemedlemmar Fredrik Taaveniku och Björn Callmar.

Till revisorer valdes Mats Oscarsson (nyval) och Karrim Hajee (nyval). Till valberedning valdes Fredrik Taaveniku.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 möten. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

 • Ordförande: Lisa Weber
 • Sekreterare: Peter Lindmark
 • Kassör: Stephan Karlstedt
 • Ledamot: Ulf Rörstrand
 • Christel Bergqvist
 • Kerstin Lindgren

Klasserna delades upp på fyra grupper; årskurs 3, 4, 5 och 7. Undervisningen har bedrivits på onsdagar åk 1-5 kl. 14.30-16.15 och åk 7 kl. 15.30-17.15. Inga elever i årskurs 1, 2, 6.

Höstterminens undervisning startade den 16 september och i år tilldelades vi 3 klassrum för våra 4 klasser, vi beslutade att i år skippa deltagandet i SUFs friidrottsarrangemang på höstdagen. Istället prövade vi att vara i Kockelsheuer. Tipspromenad, femkamp och korvgrillning stod på programmet. Väldigt lyckad dag med fint väder. I november kom teatergruppen Never Ending Stories från Sverige och spelade en föreställning med efterföljande workshop för eleverna i åk 3-5 samt inbjudna elever från K2.

Ett traditionellt luciafirande med lussebullar och glögg i mitten av december och höstterminen avslutades den 16:e december.

Vårterminen startade den 6 januari och avslutades den 1 juni med sång, fika och diplomutdelning.

Totalt antal lektionstillfällen för läsåret var 32 lektioner samt en Höstdag den 25:e oktober och Vårpicknicken i Merlparken fick tyvärr ställas in pga ihållande regn.

Totalt deltog 17 elever i undervisningen med följande lärare och fördelning av elever.

 • Årskurs 3, Gunilla Jansåker, 6 elever
 • Årskurs 4, Elisabeth Erikson, 4 elever
 • Årskurs 5, Monica Oscarsson, 2 elever
 • Årskurs 7, Monica Oscarsson, 5 elever

Monica Oscarsson ansvarade för årets traditionella Luciauppträdande den 13 december.

Å styrelsens vägnar
Lisa Weber
Ordförande

Kallelse till årsmöte 4 oktober

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte.

Datum: Tisdagen den 4 oktober 2016

Tid: Kl. 19.00 – 20.30

Plats: Enl. email

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning
 7. Godkännande av föreslagen dagordning
 8. Godkännande av föregående års protokoll
 9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 10. Föredragning av årsbokslut för det gångna året
 11. Föredragning avstyrelsens förslag till budget
 12. Föredragning av revisorernas revisionsberättelse
 13. Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Val av ledamöter till styrelsen
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning
 18. Fastställande av medlems- och årsavgifter
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Luxemburg 19 september 2016

Styrelsen i Svenska Skolföreningen önskar er välkomna!

Lisa Weber